41 thoughts on “Cách tạo video từ ảnh và nhạc đơn giản

  1. làm ngon lành lưu rồi mở ra lại thấy video chỉ một màu đen thui là sao?? (video vẫn chạy và nhạc vẫn phát)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *