36 thoughts on “Chị em thúy kiều( Nguyễn du)

 1. Đầu lòng hai ả tố nga ,
  Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân.
  Mai cốt cách tuyết tinh thần,
  Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.
  Vân xem trang trọng khác vời,
  Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang.
  Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
  Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da.
  Kiều càng sắc sảo mặn mà,
  So bề tài sắc lại là phần hơn:
  Là thu thủy nét xuân sơn,
  Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh.
  một hai nghiêng nước nghiêng thành,
  sắc đành đòi một tài đành họa hai.
  thông minh vốn sẵn tính trời,
  pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm.
  cung thương làu bậc ngũ âm,
  nghề riêng ăn đứt hồ cầm một chương.
  khúc nhà tay lựa nên chương,
  một thiên bạc mệnh lại càng não nhân.
  phong lưu rất mực hồng quần,
  xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê.
  êm đềm trướng rủ màn che,
  tường đông ong bướm đi về mặc ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *