2 thoughts on “Excel 2013 Bài 04 Cách lấy ký tự bằng left, right, mid và đếm số ký tự hàm len

  1. nếu muốn lấy dữ liệu sau kí tự đặc biệt thứ 2 thì làm như thế nào bạn.( các dòng đều có 2 ** nhưng tổng số kí tự các dòng k giống nhau. thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *