36 thoughts on “Hát múa: Những điều thầy chưa kể

  1. Hát thì hay nhưng múa toàn động tác dễ , quần áo cũng chưa nổi được luôn nhưng ngược lại múa toàn động tác dễ nhưng rất đều

  2. Giải mấy vậy tại em sợ tập ko được giải thầy em nói tập bài này chủ nhật bắt đầu tập

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *