1 thought on “Hướng dẫn đổi số thành chữ trong Excel

  1. chao a! a cho e hoi lam ntn mới bỏ được chữ chẵn ở cuối câu.
    vi số lẻ nên e không muôn để chữ chẵn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *