2 thoughts on “Speed Test iPhone 11 Pro Max và Samsung Galaxy Note 10+

  1. Ios 13.3 lên lâu rôi.. ma lại lấy ios 13.2.3 cũ test. đug là??.. pubg và lq mobi lội kết nội iternet rõ rag kia..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *