3 thoughts on “Sup Mĩ CerWin-Vega! Test gửi a Hưng Phúc Yên _ Vĩnh Phúc

  1. gọi ko thấy nhấc máy..mua của bác vang KD GD5FX…bị lỗi ko có đườngnloa lời..gọi điện bác bảo đổi từ trước tết…bảo hôm sau đổi..mà bây giờ hai hôm nay gọi ko thấy hồi âm..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *