2 thoughts on “Tại sao không break links được trong 1 số file Excel?

  1. Mình hiểu lý do không break link được rồi, nhưng nếu không tìm được file nguồn thì phải làm gì để bỏ Link đó đi được?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *