29 thoughts on “Talking Angela 3 giờ sáng cười đau bụng

  1. Nps hét như 1 vị thần nó đánh con mèo như q vị thần bị điên và nó khùng 1 cách rất là 1 vị thần🤣🤣🤣

  2. Cười vở bụng luôn haaahajajaj
    Ko thể nhịn nuổi huhu haa huhuu hâh
    😭😭😂😂😂😭😭😂😂
    😂😂😂🤣🤣😂🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂🤣🤣😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😂🤣🤣😂😂😂😂😂😂🤣🤣😄🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂🤣🤣🙃🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣😂😂😂😂🤣😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂🤣🤣🤣😂😂😂🤣🤣🤣😂😂😂

  3. Đập cho hư iPad luôn đi ahihi cho con chơi cái chờ đó chi Phi Nhung người để cho nó đập hư luôn iPad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *