22 thoughts on “Toán Lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 10. (Bài 1)

  1. Thằng bạn đang làm bài tập về nhà toán bật ngay cho nó xem, học cứ phải gọi là rất tập trung, vừa học vừa cười gần chết :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *