11 thoughts on “Truyện Ma Người Khăn Trắng Hay Nhất -Đường Âm

  1. Mẹ truyện ma tào lao,địt mẹ chúng nó vơ ba cái kịch bản của truyện ma nước ngoài toàn máu mê,nghe đéo thật ji cả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *