11 thoughts on “Truyện tình báo Ông cố vấn – Phần 15

  1. Tác phẩm Ông cố vấn như là một bộ phim tài liệu về tình hình chính trị rối ren của chế độ VNCH.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *