3 thoughts on “Uốn cây sanh bonsai dáng văn nhân

  1. Đẹp đấy. Ngang tầm…rồi chưa muốn nói là được ngồi mâm trên với nhiều nghệ nhân làng cây cảnh 😁😁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *