44 thoughts on “Vlog Mi Sơn : Biển nhân tạo lớn nhất ở Hà Nội có gì ?

  1. 2:30 Ịt mịa ông Sơn què bảo đau chân không đứng dậy được mà đuổi nhau chạy quanh gốc cây được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *