49 thoughts on “Vui hội rượu cần dân ca dân tộc Thái

  1. It's sad to see the Tai people in the age of nations are scattered all over Asia from China to Southeast Asia all the way to India. It would have been better if the Tai Dam would have kept Sipsongchutai (Dien Bien Phu) as their own country instead of being part of Vietnam. They already ruled that area and was a autonomous Tai zone before the French came in. I'm Tai Lao, I understood what they said Baun Muang, Sieng Lum.. they sound like they have a Vietnamese accent speaking Tai.. Long live Pi Nong Tai all over the world..

  2. Nào chúng ta bên nhau,mời hới ai say xưa. Mời hãy vui trong hội ra đây quây quận múa vui liên hoan. Ra đây múa cùng bên chum rươụ cận. xiêng lăm xiêng lặm xiêng khăp òn son. Tư túng chúng mình cà mùa xuân đến. Trai gái múa cùng ánh điện thắp sáng. Hơi nào hơi nào anh mua cùng em. Hơi nào em mua cùng anh. Trong tiếng khèn ngân vang . Trong tiếng nhạc rộn dàng. Chum rượu cần từ trong bạn mường tới đây. Mang hơi nồng của bao người dân tới đây. Ma say ma mê mà chứa chan tình người. Thương nhau như vui trong hội này. Hãy múa vui quanh chum rượu cần này. Nào chúng ta bên nhau,mời hới ai say xưa. Mời hãy vui trong hội ra đây quây quận mua vui liên hoan. Ra đây múa cùng bên chum rươụ cận. xiêng lăm xiêng lặm xiêng khăp òn son. Tư túng chúng mình cà mùa xuân đến. Trai gái múa cùng ánh điện thắp sáng. Hơi nào hơi nào em múa cùng anh. Hơi nào anh múa cùng em. Trong tiếng khèn ngân vang . Trong tiếng nhạc rộn dàng. Chum rượu cần từ trong bản mường tới đây. Mang hơi nộng của muôn người dân tới đây. Mạ say mạ mê mạ chứa chan tình người. Thương nhau như trong hội này. Hãy múa vui bên chum rượu cần này. Nào chúng ta bên nhau,mời hới ai say xưa. Mời hãy vui trong hội ra đây quây quận múa vui liên hoan. Ra đây múa cùng bên chum rươụ cận. xiêng lăm xiêng lặm xiêng khăp òn son. Tư túng chúng mình cà mùa xuân đến. Trai gái múa cùng ánh điện thắp sáng. Hơi nào hới nào em múa cùng anh. Hơi nào anh mua cùng em. Trong tiếng khèn ngân vang . Trong tiếng nhạc dộn dàng. Chum rượu cần từ trong bản mường tới đây. Mang hơi nộng của muôn người dân tới đây. Mạ say mạ mê mà chứa chan tình người. Thương nhau như vui trong hội này. Hãy múa vui bên chum rượu cần này. Chum rượu cần từ trong bản mường tới đây. Mang hơi nộng của muôn người dân tới đây. Ma say mà mê mà chứa chan tình người. Thương nhau như vui trong hội này. Hãy múa vui bên chum rượu cần này.

  3. Vì cái vũ hội này mà 27/2 năm nay mình say đúng 2 ngày . Hihi cảm ơn tác giả bài hát này đưa mình lên mây 2 ngày .

  4. Dù ở bất cứ nơi nào cũng phải duy trì bản sắc dân tộc mình. bởi đây là chìa khóa của kho tàng văn hóa. Tôi rất yêu thích tiếng thái nghệ an vì đây là tiếng mẹ đẻ của tôi 👍❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *