17 thoughts on “Xe 3 (xem xong nghỉ game) – Công Thành Xưng Đế China

  1. ad mình đang chơi bản xưng đế china nhưng có mấy cái nhiệm vu không hiểu gì, không làm không mở hết chức năng, mong ad có thể giúp đỡ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *